KMD

Digital plandialog

Digital plandialog er et verktøy som gir folk bedre mulighet for medvirkning i arealplanprosessen i kommunen sin, sammen med næringsliv og fagmyndigheter.

Verktøyet gjør det enklere for kommunen å sjekke at planforslag følger lov og forskrifter, og for utbyggere at det ikke strider mot regionale eller nasjonale interesser.

Som et ledd i digitaliseringen av Norge ønsker Kommunal- og moderniseringsdepartementet å oppmuntre kommuner og lokaladministrasjon til å investere i digitale verktøy.